FB

Przedszkole Językowe Mały Poliglota - Profil na Facebooku

Menu
Szybki kontakt

DANE TELEADRESOWE PRZEDSZKOLA

Adres:
Al. Jana Pawła II 146
42-200 Częstochowa

Nr telefonu do przedszkola:
34 361 15 44
kom. 660 065 064

E-mail: przedszkolejezykcm@wp.pl
www.przedszkole-jezykowe.com

Polecamy

baner-200x52.jpg

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 296
W tym miesiącu: 2396
Wszystkich: 532524

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy
Niepublicznego Przedszkola Językowego Zgromadzenia
Sióstr Córek Maryi z Pesche, al. Jana Pawła II w Częstochowie
na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2015 r.

Niepubliczne Przedszkole Językowe Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Peschen w Częstochowie jest placówką dwuoddziałową. Siedziba przedszkola mieści się w otoczonym ogrodem wolnostojącym budynku. Od marca 2012 r. trwają prace budowlane mające na celu stworzenie optymalnych warunków pracy placówki (nowe sale dydaktyczne, toalety, węzeł gastronomiczny: jadalnia, kuchnia, zmywalnia, magazyny, zaplecze socjalne).

Misją Niepublicznego Przedszkola Językowego Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche jest wychowanie człowieka, który:

 • świadomie dba o bezpieczeństwo, zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • jest samodzielny, kreatywny, pomysłowy aktywny i ciekawy świata;
 • posiada wiedzę i umiejętności, i umie się nimi posługiwać w życiu;
 • zastanowi się, pomyśli i przemodli zanim podejmie decyzję;
 • jest świadomy swoich korzeni kulturowych i narodowych;
 • będzie aktywnie włączał się w życie rodziny, Kościoła i społeczeństwa.

Wizja Niepublicznego Przedszkola Językowego Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche w Częstochowie.

Przedszkole jest miejscem integralnej formacji dziecka, gdyż: przygotowuje dziecko do podjęcia obowiązków szkolnych poprzez:

 • realizację "Podstawy programowej wychowania przedszkolnego";
 • zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
 • indywidualizuje, uaktywnia i uspołecznia dzieci;
 • przygotowuje do życia w wierze i zasadach opartych na nauce Kościoła Katolickiego;
 • wspiera działalność wychowawczą i kulturalną propagowaną w rodzinach katolickich.

Jesteśmy przedszkolem:

 • wychowującym dzieci w duchu wartości chrześcijańskich;
 • promującym zdrowy tryb i styl życia;
 • zapewniającym indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka;
 • uczącym szacunku do ludzi i zdrowej tolerancji otaczającego świata;
 • oferującym szeroki zakres zajęć dodatkowych:
 • naukę języków obcych: francuski, angielski, niemiecki,
 • hiszpański, ukraiński i rosyjski;
 • logorytmikę;
 • logopedię;
 • rytmikę;
 • katechezę;
 • drużynę zuchową;
 • zajęcia taneczno – muzyczne;
 • kółko plastyczne;
 • gwarantującym wychowanie i nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • współpracującym z zagranicą ( Belgia );
 • opierającym współpracę z rodzicami na zasadzie partnerstwa,
 • wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej
 • promującym prawa i obowiązki dziecka oraz prawa człowieka.

Przedszkole Sióstr Córek Maryi z Pesche:

 • zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące z różnych powodów; szczególnego zainteresowania i pomocy;
 • przyjmuje dzieci  takimi, jakimi są -  doceniając dobro, jakie tkwi w każdym z nich;
 • kształtuje osobowość w duchu personalizmu chrześcijańskiego;
 • sprzyja serdecznym relacjom pomiędzy dziećmi, rodzicami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami przedszkola;
 • stwarza ciepłe i otwarte środowisko wychowawcze charakteryzujące się klimatem rodzinnym, pogodą, radością i zaangażowaniem;
 • sprzyja  tworzeniu się grup i kółek zainteresowań;
 • stwarza  warunki, aby dziecko żyło w radości i aktywności właściwej swej naturze ( radość, pogoda ducha, bezpośredniość, naturalność,
 • normy autentycznego savoir-vivru, dziecięca pobożność, sumienność we wdrażaniu i wypełnianiu własnych obowiązków, nauka, praca, zabawa).

Warunki materialne i kadrowe przedszkola sprawiają, że dziecko podczas pobytu w przedszkolu jest bezpieczne i aktywne, a stosowane metody wychowania i nauczania umożliwiają mu zgodne współdziałanie z rówieśnikami i przygotowują je do podjęcia nauki w szkole.

PRIORYTET W ZAKRESIE OPIEKI, WYCHOWANIA
I EDUKACJI

 • poznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 • dobór metod, środków dydaktycznych i form pracy w celu
 • uzyskania najskuteczniejszych wyników edukacyjnych
 • zapewnienie właściwej opieki i bezpiecznego pobytu w przedszkolu;
 • wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości;
 • rozwijanie kreatywności, samodzielności i twórczej postawy dzieci;
 • wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia;
 • wychowanie do tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka;
 • wychowanie do miłości: rodzina: ojciec – matka – dzieci;
 • wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról;
 • budzenie szacunku do norm moralnych przyjętych w społeczeństwie katolickim;
 • wychowanie do wdzięczności wobec rodziców;
 • wychowanie do życia w wierze;
 • poznanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich, takich jak: miłość Boga i bliźniego - umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu;
 • wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych;
 • kształtowanie postawy patriotycznej;
 • wychowanie do wolności i odpowiedzialności za siebie i innych;
 • wychowanie do poszanowania języka polskiego i kultury ojczystej.

PRIORYTET W ZAKRESIE NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

W dobie globalizacji i bardzo częstego spotykania się różnych kultur i języków, jest to umiejętność nieodzowna. Dlatego od najmłodszych lat dzieci mają codzienny kontakt z wybranymi językami obcymi:

 • francuskim,
 • angielskim,
 • niemieckim,
 • hiszpańskim,
 • ukraińskim,
 • rosyjskim.

Przedszkole uczy języków stosując następujące metody:

 • krótkie dialogi;
 • śpiew piosenek;
 • tańce poszczególnych narodów;
 • zabawy;
 • poznawanie kultury i obyczajów danego kraju.

Poprzez dialogi, śpiew, taniec, deklamację dzieci osłuchują się z językami, a poprzez poznawanie kultury danego kraju odległości między narodami stają się coraz mniejsze.

PRIORYTET W ZAKRESIE EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ

W związku z zacieraniem się granic pomiędzy pięknem a sztuką zarówno w dziełach plastycznych, muzycznych i teatralnych, pragniemy ukazać dzieciom piękno w różnych dziedzinach sztuki. Zapewniamy częsty kontakt ze sztuką poprzez:

 • koncerty solistów Filharmonii Częstochowskiej;
 • koncerty artystów z „Krainy Muzyki”;
 • spektakle artystów „Baśniowej Kapeli”;
 • spektakle Teatru Ewangelizacyjnego „EDEN”;
 • koncerty uczniów i nauczycieli z Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej;
 • słuchanie muzyki klasycznej i współczesnej podczas pobytu w przedszkolu;
 • wykorzystywanie reprodukcji dzieł sztuki podczas codziennych zajęć edukacyjnych;
 • twórczość dzieci rozwijaną podczas zajęć dodatkowych kółka plastycznego;

Odpowiednie podejście do szeroko rozumianej kultury wspomaga rozwój dzieci na wielu płaszczyznach, a ponadto pozwala docenić prawdziwe piękno, kulturę, sztukę, co zaowocuje w późniejszym czasie w ich dorosłym życiu.

PRIORYTET W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

W naszym przedszkolu dbamy o zdrowie dzieci. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby posiłki, które dzieci spożywają były świeże, smaczne i odżywcze:

Posiadamy własną kuchnię.

Posiłki przygotowuje wykwalifikowana kadra.

Dbamy o jakość produktów, z których przygotowywane są posiłki dla dzieci.

Uwzględniamy upodobania żywieniowe dzieci.

Upowszechniamy wśród rodziców receptury potraw.

 

Serwujemy pięć posiłków dziennie:

 • I śniadanie.
 • II śniadanie.
 • Obiad.
 • I podwieczorek.
 • II podwieczorek.

 

Dbamy też o właściwy rozwój fizyczny dzieci poprzez :

 • prowadzenie codziennej gimnastyki porannej;
 • ćwiczenia gimnastyczne metodami zadaniowymi i twórczymi;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu,
 • spacery, rajdy, wycieczki (w tym autokarowe);
 • gry i zabawy sportowe;
 • taniec współczesny;
 • zajęcia i ćwiczenia logorytmiczne.

 

Poprzez staranie się stworzenia dzieciom optymalnych warunków pobytu w przedszkolu, wspomaganie ich rozwoju i wyrównywanie szans edukacyjnych chcemy zapewnić naszym podopiecznym osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Ponadto prowadzone będą dalsze działania w zakresie poprawy warunków bazowych, a tym samym podwyższenia jakości pracy przedszkola. Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w urządzenia terenowe uatrakcyjni pobyt dzieci na powietrzu, ułatwi realizację podstawy programowej, a przede wszystkim wpłynie korzystnie na zwiększenie aktywności fizycznej.

Podczas realizacji koncepcji będziemy współpracować z instytucjami: MOPR, DPS. ZOL, Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Przyjazna Szkoła”, Państwowy Inspektorat Sanitarny, przychodnie zdrowia, MDK, PSP, Policja, PPP, Filharmonia Częstochowska, Jasnogórska Szkoła Muzyczna.